0201221Elementary Linear Algebra
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201101 หรือ
0201101 หรือ
0201101 หรือ
0201101(#) หรือ
0201101

Course Description
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์


Systems of linear equations and matrix, Determinants, Vector space, Linear transformations, Eigenvector of linear transformations and Applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22