0201213Mathematics 3
คณิตศาสตร์ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0201302 หรือ
0201112 หรือ
0201112 หรือ
0201112 หรือ
0201213 หรือ
0201112 หรือ
0201112 หรือ
0201112(#)

Course Description
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์


Analytical geometry in 3 dimensions, Partial derivative, Multiple integrals, applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215