0801312Plant Propagation Technology
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพศและไม่ใช้เพศ ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์โดยวิธีต่าง ๆ การสร้างและการจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช


(Principles of sexual and asexual plant propagation, theory and application of plant propagation, green house preparation.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215