0899401Process Engineering in Agricultural Product
วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการใช้เครื่องมือในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการวางแผนผังในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


(Agriculture porcessing unit, efficiency planning in agricultural product factory.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54