0899102Agricultural Technology 2
เทคโนโลยีการเกษตร 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและสถานการณ์ของระบบเกษตรในปัจจุบัน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัญหาการเกษตร สภาพเศรษบกิจและการตลาดทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช และหลักการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตพืช ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

History of the development of agricultural technology, environment factor, problems affecting agricultural, economic and marketing, p.ant production technology and principles of biotechnoogy for plants production which importance to Thai economic.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215