0204493Applied Microcomputer in Physics Laboratory
ปฏิบัติการการประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204463

Course Description
โครงสร้างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้พอร์ตออนุกรมขนาน และผ่านการ์ดเชื่อมต่อ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53