0204395Physics Electronics Laboratory 3
ปฏิบัติการฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204345

Course Description
ปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชา 0204345 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54