0204345Physics Electronics 3
ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204343

Course Description
ไดโอดชนิดต่างๆ การประยุกต์ ไทริสเตอร์และสิ่งประดิษฐ์ทางสวิทซ์ เซลแสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำในการตรวจวัดแสง แอลอีดี (LED) และเลเซอร์ชนิดฉีด เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ของสารกิ่งตัวนำ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52