0204343Physics Electronics 2
ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจำนวน วิธีการทางเลขคณิต พืชคณิตบูลีน แผนผังคาร์โนตรรกศาสตร์ตารางความจริงกับแผนผังคาร์โน การออกแบบวงจรตรรก มัลติไวเบเตอร์ฟลิปฟลอบรีจิสเตอร์และวงจรนับ ไมโครโปรเซสเซอร์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53