0204242Semiconductor Physics
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของผลึก แนวความคิดทางกลศาสตร์ควอนตัม เวฟ-ปาร์ติเกิลดูอัลลีตี อิเล็ดตรอนในผลึก เฟอร์มี-ดิเรก โปส-ไอน์สไตส์ ทฤษฎีแถบพลังงานในของแข็ง ทฤษฎีพื้นฐานของสารกึ่งตัวนำ ความหนาแน่นของสถานะ ตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอน
คุณสมบัติที่รอยต่อของสานกึ่งตัวนำ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52