0204291Physics Electronics Laboratory 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0204241

Course Description
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลัง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53