0506779Inclusive Learning of Early Childhood Children Level
การเรียนรวมระดับปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการเรียนรวม ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ การจัดการ และการดูแลเด็กพิเศษ การประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนการศึกษาเป็นรายบุคคล และการประเมินผล


Definition and significance of Inclusive Education, classifications and characteristics of special children, special children management and care, coordination with parents and related instututions educational plan operation of case study and assessment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54