0506777Creative Thinking Development of Early Childhood Children
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ บทบาท ของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินผล


Definition and significance of creative thinking, creative thinking development, roles of teachers and parents on promoting creative thinking, providing activities for promoting creative thinking and assessment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54