0506775Literary Work for Early Childhood Children
วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย คุณค่า ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใช้ การพัฒนาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย และการประเมินการใช้วรรณกรรม


Definition, quality, characteristics and classification of literary work for young children, selection of literary work application and development for young children and assessment of literary work application.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54