0506773Scientific Skills for Early Childhood Children
ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง สติปัญญา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อและการใช้สื่อ และการประเมินผลทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย


Significance and nature of science, theories and ideas related to intelligent development, science process , providing learning activities, media construction and media application as well as scientific assessment of young children.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54