0506771Thai Language for Early Childhood Children
ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษา พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0-6 ปี จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา การประเมินผลทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย


Nature and behavior of language, language development of young children from birth to 6 years, psychology of learning, providing learning activities, media construction and media application for promoting language development, language assessment of
young children.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54