0506715 Early Childhood Research 2
การวิจัยระดับปฐมวัย 2
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล การสรุปผล การอภิปรายผล และการเขียนรายงานการวิจัย


Experimental treatment through research tools, data collection, data analysis, research findings presentation, research findings summary, research findings discussion, and research report writing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54