0506708English for Early Childhood Children
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎี พื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย


Definition, significance, and scope of providing English experience for young children, basic theories of learning and language development of young children, teachers and parents with program management to support
English experience for communication of young children.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet