0506705Medias and Toys for Young Children
สื่อของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกสื่อและของเล่น การผลิตสื่อและของเล่น บทบาทของครูและผู้ปกครองในการใช้สื่อ การจัดบริการศูนย์สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย


Definition, significance, and purposes of medias and toys for young children, medias selection, medias construction, roles of teachers and parents on medias and toys application, management of medias center service toys for pre-school
children.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54