0506702Early Childhood Curriculum
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ


Difinition, purposes of early childhool curriculum, processes of curriculum development, local wisdom application, an analysis of early childhool curriculum, a comparative study of Thai and overseas early childhool curriculums.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54