0506509 Practicum in School Setting 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต6 (0-12-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดผลและประเมินผลและการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาก่อนระหว่างและหลังจากสิ้นสุดการการปฏิบัติการสอน


Teaching major subject, evaluation and assessment, using the results of evaluation to improve learning and teaching, conducting research to develop learning, learning and sharing knowledge from seminar held before during and after the practicum
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215