0204497Senior Project in Physics 1
โครงงานฟิสิกส์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยความเห็นชอบจากภาควิชา

Course Description
ทำโครงการและเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานพิเศษ 2 ที่นิสิตแต่ละคนเลือกโดยความเห็น
ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทำวัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ นำเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet