0204497Senior Project in Physics 1
โครงงานฟิสิกส์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยความเห็นชอบจากภาควิชา

Course Description
ทำโครงการและเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานพิเศษ 2 ที่นิสิตแต่ละคนเลือกโดยความเห็น
ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทำวัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ นำเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54