0204406Seminar in Physics
สัมมนาฟิสิกส์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกระเบียบวิธีการค้นคว้าวิจัยางฟิสิกส์ประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง ๆ ฝึกเสนอผลงานการค้นคว้าและการวิจัย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54