0506337Curriculum and Instruction in Social Study 1
หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักสูตร หลักจิตวิทยา และกลวิธีสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การพัฒนาและการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


Curriculum principles of psychology, methods of Social Studies instruction an the level of prathomsuksa 1-6, development and utilization of instruchional materials, teaching and learning activities, related research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54