0506332Curriculum and Instruction in English 2
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 2
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาหลักสูตร หลักจิตวิทยา และกลวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การพัฒนาและการใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54