0506331Curriculum and Instruction in English 1
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาหลักสูตร หลักจิตวิทยา และกลวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การพัฒนาและการใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


Curriculum development, psychology methods and approaches of English teaching and learning for Prathomsuksa 1-6, developing and using of teaching
materials, organizing teaching and learning activities, related research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53