0506104Professional Experience 1
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและหน้าที่ของครู ลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณครู การศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียน


Roles and responsibilities of teachers, characteristic of good teachers, practice for teaching profession, school context observation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215