0204499Student Practicum
การฝึกงาน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ทุกคนจะต้องปรึกษากับคณะกรรมการฝึกงานของภาควิชา เพื่อฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทธุรกิจ วิชานี้ไม่มีการให้คะแนนแต่จะต้องผ่าน สำหรับหลักเกณฑ์การฝึกงานเช่วนช่วงเวลา ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฝึกงาน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54