0204484Manufacturing Processes
กระบวนการผลิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน การเชื่อมและการขึ้นรูปของโลหะชนิดต่าง ๆ กระบวนการประกอบ โลหะวิทยาชนิดผงอัด สารยึดและปะติดการขึ้น รูปแบบกลิ้ง กระบวนการที่ใช้ไฟฟ้าและเคมี เช่น อีเลก โตรฟอร์มมิ่ง และฮอทดิปปิ้ง การอัด
ขึ้นรูปขณะร้อน การขึ้นรูปโดยใช้พลังงานด้วยอัตราเร็วสูง กระบวนการผลิตอัตโนมัติรวมถึงกลไกในการขนส่ง การควบคุมแบบต่อเนื่องและเป็นจุด เครื่องมือพลาสติก และกระบวนการผลิต วิธีทำเครื่องหมายบนชิ้นงาน ระบบอัตโนมัติ และระบบ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54