0204483Industrial Organization Management
การจัดองค์กรในอุตสาหกรรม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างการจัดองค์กร การผลิตของสาธารณะและอุตสาหกรรมการวางแผนควบคุมการผลิตและศึกษา การจัดการทำงาน การจัดระบบอุตสาหกรรม การจัดระบบและการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม
โรงงาน ความพร้อมเพรียงทางด้านกำลังคน สภาพการทำงาน สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมราคาและต้นทุน การตลาด การโฆษณาและการเร่งขาย การจัดการฝ่ายบุคคลและการฝึกงานลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet