0204436Electrical Power Systems
ระบบไฟฟ้ากำลัง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204232

Course Description
ประวัติการพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังการผลิตไฟฟ้า คุณลักษณะของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การส่งผ่านกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ค่ากระแสและแรงดันบนสายส่ง สถานีไฟฟ้าย่อยและ
อุปกรณ์ระบบจำหน่าย การคำนวณเครือข่ายระบบจำหน่ายคุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54