0005036Swimming 2
ว่ายน้ำ 2
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0005003

Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในเทคนิคของการว่ายน้ำที่ได้เรียนมาแล้วในว่ายน้ำ 1 ศึกษาเพิ่มเติมในแบบที่ยังไม่ได้เรียนในว่ายน้ำ 1 เทคนิคของการสอนและการจัดเตรียมอุปกรณ์ หลักของการฝึก กติกา การแข่งขันว่ายน้ำ


Enrichment of experience and expertise in swimming techniques previously acquired in Swimming 1; practice in additional techniques, teaching techniques, preparation of equipment, principles of practice, and rules in swimming competition.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54