0005002Track and Field 1
กรีฑา 1
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี


Practices of basic skill; playing technique; eequipment prepadration; developing a good knowledge, understanding, and attitude.
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217