0504910Advanced Evaluation and Measurement Theories
ทฤษฎีการวัดและประเมินขั้นสูง
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีการวัดขั้นสูง ทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิค ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบ ทฤษฎีสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ทฤษฎีการวัดผลตัวแปรพหุคูณ แนวคิดและทฤษฎีก
ประเมิน การวางแผนการประเมิน รูปแบบการประเมิน ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวัดและทฤษฎีการประเมิน การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของการวัดและการประเมิน

Principles and advanced measurement theories, classical test theory, item response theory, generalizability theory, theory of measurement in multivariate variables, concept and theories of evaluation,
design for evaluation, evaluation models, relationship between measurement theories and evaluation theories, application theories and principles for using in situation of measurement and evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215