0504302Measurement of Personality
การวัดบุคลิกภาพ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และเจตคติ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดบุคลิกภาพและเจตคติ การหาคุณภาพของเครื่องมือ การตีความหมายข้อมูล


Concept, theories of attitude and personality, attitude and personality instrument construction, instrument quality analyzing and interpreting data.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54