0503411Educational Applications of the World Wide Web
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาเว็บไซต์ ในการเรียนการสอนแบบเก่าและแบบใหม่ นอกจากนั้นผู้เรียนต้องสำรวจ เว็บไซต์ที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์สำหรับส่วนหนึ่งของวิชาใดวิชาหนึ่ง


World Wide Web and its potential for traditional and non-traditional learning experiences, interact with the WWW to locate information and evaluate its worth, assess the design of web-based learning materials,
develop web-based materials, and create a mini-course about web page design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54