0503410Assisitive Technology for Individuals with Learning Disabilities
เทคโนโลยีสนับสนุนผู้บกพร่องทางการเรียนรายบุคคล
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เน้นกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้อายุระหว่าง 3 ขวบ-วัยผู้ใหญ่ โอกาสพัฒนาและวางแผนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ การฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ความรู้และส่วนประกอบเกี่ยวกับความตระหนักในรายวิชาอาจส่งผ่านการศึกษาทางไกล

Strategies and techniques for implementing software and other technologies in the lives of individuals with learning disabilities from ages 3 to adult, the opportunity to develop and implement plans for assistive technology.
A practicum is required as part of this course. Knowledge and awareness components of this course may be delivered via distance education.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54