0503403Introduction to Educational Technology and Communication Research
การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเบื้องต้น
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


Fundamental knowledge of research and research experience in educational technology and communications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54