0503402Learning Theory for Instructional Designers
ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับนักออกแบบสื่อการเรียน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ และแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและน่าสนใจ โดยยึดการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการนำมาใช้ในสถานการณ์จริง


Application of theories of human learning and motivation to the instructional process in order to make the process more effective,efficient,and/or appealing,with an emphasis on the use of theoretical principles and practical settings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54