0503401Management and Service in Educational Technology
การบริหารและการบริการทางเทคโนโลยีการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและหลักการบริหารจัดการ การเขียนโครงการ ปฏิบัติการการบริการทางเทคโนโลยีการศึกษา


The scopes and management of educational technology, proposal writing, educational technology service practices.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54