0503364Integration and Management of Computers in Education
การบูรณาการและการจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบูรณาการและการจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบการสึกษาการใช้โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน การจัดการด้านเครื่องมือ วัสดุ เครื่องอำนวยความสะดวก และการฝึกอบรมตลอดจนการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์


Integrating and managing computers in education and training settings. Using software and computer languages with learners. Managing software, hardware, facilities, and training. Evaluation of computer education programs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54