0503317Foundations of Instructional Design Theory
ทฤษฎีการออกแบบการสอนเบื้องต้น
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลกระทบทั้งจากทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และการประยุกต์การเรียนการสอน ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสร้างทฤษฎี อิทธิพลการเรียนรู้และทฤษฎีการศึกษา สภาพปัจจุบันและทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นไปได้ในอนาคต


The impact of both psychological learning theories and instructional applications upon the development of various instructional design theories,theory construction,influence of learning and educational principles,and the current and future possibilities
of instructional design theory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54