0503310Career Planning in Communications Media
การวางแผนงานอาชีพด้านสื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผน การปฏิบัติการตามแผนและการประยุกต์ใช้/เทคนิควิธีการใช้สื่อการสื่อสารในงานอาชีพ


Planning and implementing of the plan and the application and techniques of communication media for career planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54