0503303Learning Resource and Information Searching
แหล่งการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญและประเภทของแหล่งการเรียนรู้ การใช้แหล่งการเรียนรู้ สังคมแหล่งการเรียนรู้ ความรู้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสืบค้น ห้องสมุดเหมือนจริง


Significance and types of learning resources, the uses of learning resource, knowledge based society, knowledges and life quality development, information technology and knowledge searching, and virtual library.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54