0503301Instructional Development and Management Approprite Technology
การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และการจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม


Appropriate instructional technology development relevant to reform learning process, the application and management of appropriate educational technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54