0503274Production of Intructional Materials
การผลิตสื่อการเรียน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบการพัฒนาการตัดต่อสื่อบทเรียน ความรู้ด้านการวางแผนการใช้กราฟฟิก เสียง และวิดีทัศน์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียน


Design, development, and editing of digitally-based materials for use in computer-based learning environments, plan and implement text, graphics, audio, and video materials for use as communication and learning tools.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54