0503273Delivery Systems for Education and Training
ระบบการนำเสนอทางการศึกษาและฝึกอบรม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเลือก การใช้ และการประเมินการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อชีวิต การนำเสนอโดยการพบปะแบบเผชิญหน้า ตลอดจนชุดการเรียนและการศึกษาทางไกล


Selection, utilization and evaluation of instructional business/industrial training for life, face-to-face presentation, packaged instruction, and/or distance education.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54