0503210Basic Skill Photography
การถ่ายภาพเบื้องต้น
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ประเภทและชนิดของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบกล้องถ่ายภาพ ฟิล์มและอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายภาพ ความรู้พื้นฐาน / หลักการการถ่ายภาพเบื้องต้น ประสบการณ์และทักษะกระบวนการถ่ายภาพและห้องมืด รวมทั้งการอัดขยายภาพขาวดำ การสร้างภาพจากกล้องดิจิตอล


History of photography, types and kinds of still cameras, camera factors, films and photographic accessories, fundamental knowledge in photography,
skills in techniques of photographic processes including black and white photography, photographic production from digital cameras
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54