0503209Design for Instructional Graphic Materials
การออกแบบวัสดุกราฟิกการเรียนการสอน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการประยุกต์ใช้กราฟิกเพื่อการผลิตวัสดุประกอบการเรียนการสอน ทั้งในรูปเอกสารและคอมพิวเตอร์กราฟิก


Principles of planning, designing, and applying graphics to the production of instructional materials in both printed materials and computer graphics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54