0503208Internet and Multimedia
อินเทอร์เนตและมัลติมีเดีย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียในการศึกษาและฝึกอบรม


Development of internet and multimedia, basic knowledge of internet and multimedia and application of internet and multimedia for education and training.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54